چشم انداز کتابخانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چشم انداز

ارتقاء  کمی و کیفی منابع علمی و تخصصی و منابع مرجع رشته های داروسازی

کمک به ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش

حمایت و پشتیبانی از اهداف آموزشی دانشکده

تهیه و سازماندهی منابع مورد نیاز تخصصی رشته داروسازی و ارتقاء سطح کیفی و کمی آنها

جلب رضایت مراجعین کتابخانه اعم از اساتید، دستیاران دانشجویان و دیگر مراجعین

ارائه خدمت در بحث امانت، مرجع ، پایان نامه ها و اینترنت

ارائه آموزش های لازم به مراجعین در زمینه مهارت یابی در جستجوی اطلاعات در منابع چاپی و الکترو نیکی و پایگاه های علمی تخصصی