دکترجمال شمس آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
 
 
  
دكتر جمال شمس آرا
عضو هیئت علمی پژوهشی گروه بیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی

                                                                     
  
 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه بیوتکنولوژی ، 1365-91775
              تلفن: دانشکده داروسازی 31801585-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051