استاد دانشکده داروسازی در فهرست یک درصد برتر دانشمندان جهان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 


سرکار خانم دکتر بی بی مرجان رضوی دانشیار گروه فارماکودینامی و سم شناسی در فهرست دانشمندان یک درصدپراستناد برتر ESI یک درصد قرار گرفتند.ضمن تبریک به ایشان موفقیتها و افتخارات بیشتر را آرزومندیم.