چاپ مقاله اساتید دانشکده داروسازی در مجلات معتبر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
اخیرا مقاله زیر توسط آقای دکتر شمس آرا و عضو پست داک دانشکده ی بهداشت خانم دکتر شمس آرا  در در زمینه بیوانفورماتیک در ژورنال ژنومیکس به چاپ رسیده است:
 
Shamsara E. and Shamsara J., Bioinformatics analysis of the genes involved in the extension of prostate cancer to adjacent lymph nodes by supervised and unsupervised machine learning methods: The role of SPAG1 and PLEKHF2, Genomics, 112 (6), 2020, 3871-3882. (IF=6.2)

اخیرا مقاله زیر توسط آقای دکتر شمس آرا و عضو پست داک دانشکده ی بهداشت خانم دکتر شمس آرا در در زمینه بیوانفورماتیک در ژورنال ژنومیکس به چاپ رسیده است .به ایشان در چاپ این مقالات ارزشمند تبریک می گوییم.

Shamsara E. and Shamsara J., Bioinformatics analysis of the genes involved in the extension of prostate cancer to adjacent lymph nodes by supervised and unsupervised machine learning methods: The role of SPAG1 and PLEKHF2, Genomics, 112 (6), 2020, 3871-3882. (IF=6.2)

اخیرا مقالات زیر توسط آقایان دکتر آبنوس، دکتر تقدیسی، دکتر رمضانی، دکتر نورمحمد دانش، آقای علینژاد، آقای احمدی، سرکار خانم دکتر علی بلندی و سرکار خانم دکتر لوایی به چاپ رسیده اند.
با تشکر
 
1.         Abnous K, Danesh NM, Nameghi MA, Ramezani M, Alibolandi M, Lavaee P, Taghdisi SM. An ultrasensitive electrochemical sensing method for detection of microcystin-LR based on infinity-shaped DNA structure using double aptamer and terminal deoxynucleotidyl transferase. Biosensors and Bioelectronics. 2019;144:111674. (IF=9.518)
 
2.         Ahmadi A, Danesh NM, Ramezani M, Alibolandi M, Lavaee P, Emrani AS, Abnous K, Taghdisi SM. A rapid and simple ratiometric fluorescent sensor for patulin detection based on a stabilized DNA duplex probe containing less amount of aptamer-involved base pairs. Talanta. 2019;204:641-6. (IF=4.916)
 
F. Hosseini Shamili, M. Alibolandi, H. Rafatpanah, K. Abnous, M. Mahmoudi, M. Kalantari, S. M. Taghdisi, M. Ramezani* (2019). Immunomodulatory properties of MSC-derived exosomes armed with high affinity aptamer toward mylein as a platform for reducing multiple sclerosis clinical score. Journal of Controlled Release, 299, 149-164 (IF: 7.786). 
 
مقاله با همکاری خانم دکتر علی بلندی و آقایان دکتر آبنوس و دکتر تقدیسی از دانشکده داروسازی و آقایان دکتر رفعت پناه و دکتر محمودی از گروه ایمنولوژی دانشکده پزشکی و آقای دکتر کلانتری از گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی و خانم حسینی دستیار تخصصی ایمنولوژی به چاپ رسیده است.
 
F. Hosseini Shamili, M. Alibolandi, H. Rafatpanah, K. Abnous, M. Mahmoudi, M. Kalantari, S. M. Taghdisi, M. Ramezani* (2019). Immunomodulatory properties of MSC-derived exosomes armed with high affinity aptamer toward mylein as a platform for reducing multiple sclerosis clinical score. Journal of Controlled Release, 299, 149-164 (IF: 7.786). 
 
مقاله با همکاری خانم دکتر علی بلندی و آقایان دکتر آبنوس و دکتر تقدیسی از دانشکده داروسازی و آقایان دکتر رفعت پناه و دکتر محمودی از گروه ایمنولوژی دانشکده پزشکی و آقای دکتر کلانتری از گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی و خانم حسینی دستیار تخصصی ایمنولوژی به چاپ رسیده است.