اخبار تحصیلات تکمیلی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 

مصوبات شصتمین جلسه ی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه؛ مورخ 21/10/1394 در خصوص شرط مقاله برای دفاع پایان نامه دانشجویان PhD:

در خصوص شرط دفاع بودن مقالات برای پایان نامه های دانشجویان دکتری تخصصی(PhD):

  •  چاپ یا پذیرش یک مقاله علمی- پژوهشی با نمایه  ISI با  IF بالای 2 از پایان نامه.
  •  چاپ یا پذیرش دو مقاله علمی - پژوهشی با نمایه "ISI يا "PubMed از پایان نامه.
  •  چاپ یا پذیرش یک مقاله علمی - پژوهشی با نمایه "ISI يا "PubMed از پایان نامه به علاوه دو مقاله غیر پایان نامه که حداقل یکی در نمایه "ISI يا "PubMed باشد و دیگری حداقل Scopus باشد.
  •  يک مقاله مروري چاپ یا پذیرش شده در نمايه "ISI يا "PubMed در دوران تحصيل، معادل 2 مقاله غير پايان نامه به شرط نويسنده اول یا مسئول بودن قابل قبول مي باشد.
  •  در تمام مقالات قابل محاسبه به عنوان شرط دفاع، دانشجو باید نویسنده اول یا مسئول باشد و مقاله مربوط به طول دوره تحصیل وی بوده و مرتبط با رشته تحصیلی و با affiliation  دانشگاه علوم پزشکی مشهد باشد.
  •  چنانچه دانشجو در دوره ای است که استاد راهنمای پژوهشی وی تعیین گردیده است، کلیه فعالیت ها و کارهای پژوهشی و مقالات ارائه شده وی می بایست با اطلاع استاد راهنما و با رعایت موازین اخلاقی صورت گیرد.
  •  در خصوص مقالات اضافه ارائه شده به وسیله دانشجو در دوران تحصیل و مرتبط با رشته و با affiliation دانشگاه، امتیاز تشویقی آن در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها بررسی و مصوب گردد.
  •  در خصوص ارتقاء شرایط مقاله برای دفاع پایان نامه PhD در گروه های آموزشی، با پیشنهاد شورای گروه آموزشی و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قابل اجرا خواهد بود.
  •  زمان اجرا: دانشجویان ورودی 93 و بعد از آن می باشد.

 

 

 
 
 
 
 نامه جمعي از دستياران مبني بر درخواست بازنگري در ساعت حضور مطرح و شورا ضمن بررسي موضوع مقرر کرد ساعت بر اساس مصوبه جلسه فبل همان 175 ساعت در ماه باشد. در عين حال با توجه به اينکه عموم دستياران بخشي از ساعات درسي خود را درمنزل انجام مي دهند، درجهت کمک به دستياران يک ساعت در روز از ساعات حضور کسر گرديده و مبناي حضور در دانشکده150 ساعت در ماه در نظر گرفته شود. در صورت اعلام عدم رضايت استاد راهنما يا مدير گروه ار فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي ساعت حضور براي آن دستيار به 175 ساعت تبديل مي شود. ضمنا " در صورت استقرار سيستم يکپارچه حضور و غياب در دانشگاه مبناي تصميم گيري در مورد ساعت حضور دستياران، مصوبات دانشگاه خواهد بود.
 
 

دستياراني كه از فرصت مطالعاتي بر مي‌گردند يك هفته فرصت دارند تا به محل كار مراجعه كنند در اين مدت نيازي به استفاده از مرخصي‌هاي استحقاقي يا استعلاجي ندارند.

قابل توجه کلیه دانشجویان تخصصی که در مرحله آموزشی به سر می برند 

 
 
 

اطلاعیه درباره نحوه خروج دانشجویان از کشور

 
1- طبق نامه شماره 17917/خ/3/ف مورخ 2/6/87 رئیس محترم مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع و نامه شماره 45129/87 مورخ 18/6/87 مدیر کل محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به اطلاع می رساند دوره کوتاه مدت تکمیلی خارج از کشور برای دانشجویان مقاطع ph.D داخل در قالب مدت مجاز تحصیل این دانشجویان می باشدو بدیهی است در صورتیکه دانشجو سنوات تحصیلی مربوطه را کامل کرده باشد مجاز به استفاده از این دوره نمی باشد،لذا با توجه به اینکه طول دوره تحصیل دانشجویان Ph.D داخل 5/4 سال است دوره مذکور بایستی به گونه ای برنامه ریزی گردد که باعث افزایش سنوات تحصیل دانشجو به منظور گذراندن این دوره نگردد.
 
2- با عنایت به بند ج ماده 3 آیین نامه اعزام دانشجویان دکترای تخصصی ph.D جهت دوره های تحصیلات تکمیلی مبنی بر قطع کمک هزینه تحصیل افراد در طول مدت زمان شش ماهه ای که از این فرصت استفاده می کنند، مقتضی است دانشجویان واجد شرایط،  تاریخ خروج از کشور خود را در اسرع وقت به واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده کتبا اعلام نمایند. بدیهی است مسئولیت بروز هر گونه مشکل در زمان فارغ التحصیلی به علت عدم اطلاع رسانی به موقع به عهده دانشجو می باشد.
 
 
 
 
 
 
33 :   شماره گروه کنترل دارو
34 :  شماره گروه کارشناسی ارشد سم شناسی
35 :  شماره گروههای  فارماسیوتیکس و نانوفناوری دارویی
36 :  شماره گروه بیوتکنولوژی دارویی
37 :  شماره گروه Ph.D سم شناسی
38 :  شماره گروه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی