دکتر بهمن خامنه باقری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
  دكتر بهمن خامنه باقری(PhD)
 عضو هیئت علمی گروه دارو، دانشکده داروسازی
 
 

 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه کنترل دارو،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی   31801131-051              نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051
               
 

 

   فعالیتهای تحقیقاتی (انگلیسی)
   
  فعالیتهای تحقیقاتی (سامانه علم سنجی)