امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

منابع آزمون جامع گروه های آموزشی

 

رشته سم شناسی
 سم شناسی  کتاب toxicology cassaret and douls
سم شناسی قانونی و تجزیه ای  کتاب clarks analysis of drug and poison
سم شناسی بالینی کتاب  clinical management of poisoning and drug overdose
همه کتابها اخرین ویرایش موجود باید استفاده شود

 

 

 

 

 

 

رشته شیمی دارویی
 شیمی دارویی پیشرفته
1-Patrick An Introduction to Medicinal Chemistry 5/e
2-Burgers Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development 7/e
3-Medicinal Chemistry of anticancer drugs 2/eرشته شیمی دارویی
 طیف سنجی جرمی (آنالیز دستگاهی)
1-Understanding mass spectra a basic approach     2nd    edition
2-Spectrometric identification of organic compounds, 7th edition
3- مباني و کاربرد LC – MS