دکتر بهجت جوادی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
  
دكتر بهجت جوادی
 عضو هیات علمی گروه داروسازی سنتی ، دانشکده داروسازی مشهد
                                                                     
  
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه داروسازی سنتی ،  17871   91886
     تلفن: دانشکده داروسازی 31801268-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051