امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دستاوردها

1-کميته مشورتي دانشجويي دانشکده داروسازي. بررسی وضعیت موجود و مطلوب آموزش کارآموزی داروخانه در دانشکده داروسازی مشهد سال 1391. اسفند 1391

2-نهادینه کردن مشارکت رسمی دانشجویان در حاکمیت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (امیرحسین میرحقی، دکتر حسن بسکابادی، دکتر فریبا رضائی طلب، دکتر آسیه سادات فتاحی معصوم، علی اسفیدانی، دکتر مریم امیرچقماقی، دکتر علی تقی زاده، دکتر مجید جعفری نژاد، امیرحسین ضیایی، دکتر حسین کریمی مونقی، دکتر محمد جعفر مدبر، دکتر احمد مهاجری، دکتر سید رضا موسوی، امین رضا امینی، هاجر بهبودی، آزاده رخشانی، سحر کوهستانیان، زهرا موحدی نیا)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1392

3-اثربخشی مشارکت دانشجویان در نظام آموزشی، در قالب مشاوره و راهنمایی، به منظور فعال نمودن کمیته مشورتی دانشجویی در دانشکده داروسازی مشهد (شيوا گل محمدزاده، سحر کوهستانیان، دکتر سید احمد مهاجری، مریم السادات نبوی نیا، دکتر خلیل آبنوس، حسین قاسم زاده، مسعود عباسی، مرجانه جنانی، فریبا فکری، امین عصاران، مهدی اکبرزاده، زهرا تندیسه پناه، سینا امید ملایری، صامد حسن زاده، علی خاکساری، سارا نیکوئیان)، دانشکده داروسازي 1393 (منتخب کشوري)