امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رسالت کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده

سخنان مقام معظم رهبری درباره نقش دانشجویان در تصمیم های مدیریتی دانشگاه در دیدار با اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى شيراز مورخه 14/2/1387 که فرموده اند:

"توانائى تصميم‌سازى خيلى خوب است. توانائى تصميم‌گيرى يكى از مشكلاتى است كه اگر وارد محيط دانشجوئى شد، خيلى از هنجارهاى مطلوب و درست را به هم خواهد زد؛ اين تجربه‌ى ماست. بگذاريم دانشجو با فكر خود، با زبان باز خود، با تعلق كم خود، با گفتار و عمل خود، تصميم‌سازى كند. تصميم‌گيرى را بگذاريم كسى بكند كه بتوان از او سؤال كرد و او مسئول و پاسخگو باشد. بنابراين دنبال اين نباشيم كه محيط دانشجوئى، محيط تصميم‌گيرىِ براى اقدام باشد؛ اين نه به نفع دانشجوست، نه به نفع آن اقدام. دنبال اين باشيم كه محيط دانشجوئى تصميم‌سازى كند؛ يعنى گفتمان‌سازى كنيد".

آموزش و یادگیری فرایندی پویا و تعاملی چند جانبه می باشد که نیاز به مشارکت فعال تمامی افراد درگیر در این فرایند دارد تا پیوند آموزش و یادگیری گسسته نگردد. از این رو معاونت آموزشی وزارت بهداشت طی نامه منضم به آئین نامه به شماره 56/500 مورخ 23/8/1389 تشکیل کمیته های مشورتی دانشجوئی را در دانشگاه های کشور بنیان نهاد. متعاقب این امر کمیته در فروردین 1390 اولین جلسه خود را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل داد. برگزاری جلسات بطور ماهیانه و منظم ادامه یافت. در تاریخ 18/9/1391به شماره 2179/500 نامه ای منضم به آئین نامه تجدید نظر شده واصل شد که تغییراتی در نحوه انتخاب اعضا در برداشت تا امکان بهره وری بیشتر کمیته حاصل شود. تبیین الگوی مشارکت دانشجویی در حاکمیت آموزشی بر مبنای تصمیم سازی در نظام آموزشی استوار است.

کمیته مشورتی دانشکده داروسازی ماموریت دارد تا با انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی به سطوح مدیریت آموزشی برای بهره گیری از خلاقیت و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان زمینه مناسبی فراهم نماید. همچنین ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزش و بسترسازی برای تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی از دیگر وظایف مهم این کمیته می باشد.