امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش دانشکدهها

1- همکاری در ارتقا توانمندی های اعضا هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

2- همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضا هیات علمی و فرآیندهای آموزش در دانشکده مربوطه

3- ارائه مشاوره در زمینه طرح های پژوهش در آموزش

4- ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی-یادگیری، در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه

5- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده مربوطه