امور دانشجویی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
امور دانشجویی دانشکده داروسازی
 
کلیات :
وامهای صندوق به دانشجویان متقاضی به شرط دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی ؛ نیاز مالی ؛ سپردن تعهد محضری و ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقرارات آموزشی ( دانشجویان نیمسال آخر با حداقل نصف واحد های مورد لزوم ) قابل پرداخت است.
 
انواع وام های دانشجویی :
کمک هزینه تحصیلی :مدت استفاده از وام تحصیلی برای مقطع دکتری حرفه ای حداکثر 14 نیم سال تحصیلی و برای مقطع phd
حداکثر 5 سال نیم تحصیلی می باشد .هر ترم ارائه می گردد.
* پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان دارای مشاغل رسمی - پایدار و بورسیه ممنوع می باشد . پرداخت سایر وام ها بلا مانع است .
 
کمک هزینه مسکن :به تمام دانشجویان متاهل با ارائه مدارک( کپی شناسنامه صفحه اول و دوم ) پرداخت می گردد.هر ترم ارائه می گردد.
 
وام ضروری :به دانشجویان دوره های روزانه که در نتیجه رویدادهابا مشکل مالی روبرو می شوند حداکثر مبلغ 1500000 ریال با رعایت ضوابط و طبق جدول امتیاز بندی پرداخت می گردد . 
 
* دکتری عمومی 6 بار  - دکتری تخصصی 3 بار - کارشناس ارشد 2 بار وام ضروری در کل دوران تحصیل پرداخت می گردد.
 
* به دانشجویان مقطع دکتری تخصصی اعطای سقف وام ضروری بلا مانع است .
 
وام ودیعه مسکن :به دانشجویان متاهل که در محل سکونت خانواده نبوده و اجاره نامه مورد تایید ارائه نمایند فقط برای یکبار در هر مقطع تحصیلی پرداخت می گردد .
*پرداخت وام ودیعه مسکن به شرط سپردن سفته پرداخت می گردد .
* در صورتیکه زوجین دانشجو باشند به یک نفر از آنان ودیعه مسکن تعلق می گیرد .
*مبلغ وام طبق مبلغ پیش پرداخت مندرج در قولنامه می باشد .
* بازپرداخت وام ودیعه مسکن بعد از اتمام دوره اجاره در صورت عدم تمدید به صورت یکجا می باشد . 
 
 
وام بیمه :
به کلیه دانشجویان دوره روزانه که وام تحصیلی تعلق می گیرد در جهارچوب مقررات قانونی و آیین نامه های بیمه همگانی وام بیمه پرداخت می گردد .
* مدت قراردادبیمه حداکثر یک سال و مبلغ ماهیانه به ازای هر نفر در سال (86) 44000 ریال می باشد .
 
وام اعتبار خرید کالا :به منظور کمک تامین بخشی از هزینه های وسایل آموزشی و کمک آموزشی وام خرید کالا به دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل پرداخت می گردد .