امور دانشجویی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
امور دانشجویی دانشکده داروسازی
 
کلیات :
وامهای صندوق به دانشجویان متقاضی به شرط دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی ؛ نیاز مالی ؛ سپردن تعهد محضری و ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقرارات آموزشی ( دانشجویان نیمسال آخر با حداقل نصف واحد های مورد لزوم ) قابل پرداخت است.
 
انواع وام های دانشجویی :
کمک هزینه تحصیلی :مدت استفاده از وام تحصیلی برای مقطع دکتری حرفه ای حداکثر 14 نیم سال تحصیلی و برای مقطع phd
حداکثر 5 سال نیم تحصیلی و برای مقطع ارشد سه نیم سال تحصیلی می باشد .هر ترم ارائه می گردد.
* پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان دارای مشاغل رسمی - پایدار و بورسیه ممنوع می باشد . پرداخت سایر وام ها بلا مانع است .
 
کمک هزینه مسکن :به تمام دانشجویان متاهل با ارائه مدارک( کپی شناسنامه صفحه اول و دوم ) پرداخت می گردد.هر ترم ارائه می گردد.
 
وام ضروری :به دانشجویان دوره های روزانه که در نتیجه رویدادهابا مشکل مالی روبرو می شوند در طول دوره تحصیلی برای هر دانشجو در هر مقطع مبلغ شش میلیون ریال (یک نوبت) پرداخت می گردد.
 
* دکتری عمومی 6 بار  - دکتری تخصصی 3 بار - کارشناس ارشد 2 بار وام ضروری در کل دوران تحصیل پرداخت می گردد.
 
* به دانشجویان مقطع دکتری تخصصی اعطای سقف وام ضروری بلا مانع است .
 
وام ودیعه مسکن :به دانشجویان متاهل که در محل سکونت خانواده نبوده و اجاره نامه مورد تایید ارائه نمایند فقط برای یکبار در هر مقطع تحصیلی پرداخت می گردد .
*پرداخت وام ودیعه مسکن به شرط سپردن سفته پرداخت می گردد .
* در صورتیکه زوجین دانشجو باشند به یک نفر از آنان ودیعه مسکن تعلق می گیرد .
*مبلغ وام طبق مبلغ پیش پرداخت مندرج در قولنامه می باشد .
* بازپرداخت وام ودیعه مسکن بعد از اتمام دوره اجاره در صورت عدم تمدید به صورت یکجا می باشد . 
 

کمک هزینه وام شهریه :

به تعداد محدود در هر سال تحصیلی به دانشجویان شهریه پرداز که با مشکل جدی مالی روبرو شده اند پرداخت می گردد