آزمایشگاه فارماکولوژی آموزشی تحقیقاتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 

مجموعه مواردی که در نگارش گزارش کارهای مختلف آزمایشگاه فارماکولوژی باید رعایت گردد.

 

فرآیندهای آزمایشگاه                                
سرپرست آزمایشگاه : دکتر حسین حسین زاده - استاد گروه فارماکودینامی و سم شناسی
 
 
پرسنل آزمایشگاه :
 

کارشناس: دکتر سيده تكتم ضيائي ، دکترای حرفه ای داروسازی، تلفن تماس 31801165 051 ، 31801162 ، 31801169

 

 

 

 
دستگاههای موجود در آزمایشگاه :
 
 
1- HPLC :
الف- اندازه گيري اجزا مختلف عصاره ها و تركيبات داروئي
ب- اندازه گيري مقدار داروها در مايعات بيولوژيك بدن
ج- جداسازي اجزا تركيبات داروئي و عصاره هاي گياهي
مدل Shimadzu-10 Avp, Detector RF-10Axl, UV-vis-10Avp, S/N: 20953902659
 
 
2- سيستم فيزيو و الكترو فيزيوگرافي :
بررسي تاثير مستقيم داروها و عصاره هاي گياهي بر انواع بافتهاي ايزوله { آئورت، كولون،تراشه، ... با فيزيو گرافي وهسته هاي مغزي با الكترو فيزيولوژي (Science ware,Bel-Art Products) و ....} به صورت Invitro در حمام بافتي تحت شرايط مناسب وثبت نتايج با استفاده از سيستم Power lab (4sp-ADInstrument) و Narco (BIO system physograph MK-Ш-S)
 
 
3- استرئو تاكس :
تزريق مستقيم مواد داروئي بداخل هسته هاي مغزي حيوان و جمع آوري نورو ترانسميترهاي داخل هسته هاي مغزي به كمك سيستم ميكرو دياليز، TSE systems, S/N: 0.2011-2
 
 
4- الكترو شوك :
براي مدلسازي صرع بزرگ و بررسي تاثير داروها بر تشنج در حيوانات آزمايشگاهي، مدل Electro 150، ساخت شركت اقبال طب ايران
 
 
5- Rotarod :
جهت بررسي اثر داروها و عصاره هاي گياهي بر روي تعادل حيوانات با استفاده از ميله چرخان و ثبت نتايج توسط نرم افزار كامپيوتري،مدل 3375-5
 
 
6- اسپكترو فتومترUV-VIS 1650Shimadzu:
با قابليتهاي رسم spectrum براي تعيين طول موج ماكزيمم، اندازه گيري جذب محلولها و كينتيك
 
 
 
    
 
 

   
زمینه های تحقیقاتی :
 
- بررسي تاثير داروها بر ميزان نورو ترانسميترهاي موجود در هسته هاي مغزي به صورت مستقيم با ورود كانول، با استفاده از استرئو تاكس و ميكرو دياليز و اندازه گيري ميزان نوروتراسميترها با استفاده از دستگاه HPLC
- ايجاد سرفه به دو روش استفاده از SO2 و با توليد مستقيم اين گاز در محل و سيتريك اسيد ، در موش و خوكچه هندي و بررسي اثر ضد سرفه داروها
- بررسي اثر افزايش يا كاهش حافظه عصاره هاي گياهي و داروها با استفاده از ماز آبي موريس، ثبت و آناليز نتايج با كمك دوربين مادون قرمز وسيستم كامپيوتري
- بررسي مستقيم ميزان تاثير داروها بر هسته هاي مغزي جداشده از حيوانات و ثبت نتايج با استفاده ازPower lab
- بررسي مستقيم تاثير داروها و مواد بر گيرنده هاي بدن بر بافتهاي مختلف جدا سازي شده حيواني در نصب در حمام بافتي و ثبت نتايج با استفاده از سيستم Power lab و فيزيو گراف Narco
- استفاده از مازهاي مختلف پيچيده و ساده و Plus maze براي بررسيهاي رفتاري در حيوانات آزمايشگاهي
- اندازه گيري ميزان پرولاكتين موجود در مغز حيوانات ماده ا ي كه از داروهاي افزايش دهنده شيراستفاده كرده اند به روش الايزا
- اندازه گيري ميزان داروهاي موجود در پلاسماي انساني به روش HPLC
- علاوه بر موارد فوق تمام مواردي كه در سر فصلهاي آموزشي آزمايشگاه ذكر شد نيز به عنوان پايان نامه تحقيقاتي دانشجويان دوره هاي عمومي و تخصصي انجام شده است.
 
 
    
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واحدهای آزمایشگاهی ارائه شده در طول ترم

الف-  فارماکولوژی پیشرفته عملی برای دانشجویان دکترای تخصصی سم شناسی به ارزش یک واحد

ب-  داروشناسی عملی 2 برای دانشجویان دکترای حرفه ای داروسازی به ارزش یک واحد

 

سر فصل درسي آزمايشگاه فارماكولوژي تحقيقاتي - آموزشي
 
 
1- معرفي وسايل، دستگاهها، اصول ايمني و مقدمات كار در آزمايشگاه،‌ آشنائي با نحوه كار بر روي حيوانات آزمايشگاهي و انواع تزريقات
2- بررسي اثر ضددرد و ضد التهاب داروها با استفاده از Hot plate و Tail flick
3- بررسي اثر داروهاي القا و مهار آنزيمي در بدن
4- بررسي اثر كنترل كنندگي سندرم محروميت در حيوانات معتاد به اوپيوئيدها
5- بررسي اثر ضد افسردگي داروها در موش
6- بررسي اثر ضد تشنج داروها در موش
7- بررس تاثير آنتاگونيست و آگونيستهاي سيستم سمپاتيك و پارا سمپاتيك بر روي چشم خرگوش
8- بررسي مدلهاي رفتاري در داروشناسي ( حافظه و يادگيري و....)
9- بررسي اثر شل كنندگي داروها بر عضلات اسكلتي ( ميله بارفيكس،‌ سطح شيبدار، Rotarod، ...)
10- بررسي اثر تركيبات ضد زخم معده در موش
11- بررسي اثر ضد ايسكمي و ضد هيپوكسي داروها در حيوانات آزمايشگاهي
12- بررسي اثر ضد تهوع داروها در جوجه
13- بررسي اثر ضد نفخ داروها به صورت Invitro
14- استفاده از نرم افزار Expharm به منظور بررسي اثر داروهاي مختلف بر بافت جداشده حيوانات ( ايلئوم خوكچه هندي، قلب قورباغه، مري قورباغه)
15-استفاده از دستگاه استرئوتاکس برای تزریق مستقیم دارو در هسته های مغز رت