شاخص های خود ارزیابی ايندكس H دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
شاخص های خود ارزیابی ايندكس H دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

 

کد
حوزه شاخص عنوان شاخص وجود شاخص نوع مستندات لینک مستندات
H.2 آموزشی           دانشگاه، فایل های دقیق و به روزی را از دانشجویان ایجاد، نگهداری می کند و آن ها را ایمن ذخیره می کند   مستنداتی       
 
H.2.1 آموزشی          

دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای ایجاد، و نگهداری فایل های دانشجویی

مستنداتی         
H.2.2 آموزشی             مستنداتی         
H.2.3 آموزشی             مستنداتی         
H.1  بین الملل

زیرساخت مناسبی برای رسیدگی به تقاضانامه های دانشجویان و ارائه پیشنهاد تحصیل به آنان وجود دارد. این زیرساخت باید حاوی شناسایی کاربران سطح 1 (Level 1 User) مناسبی برای مقاصد اداره مهاجرت انگلستان (UK/Iran BA) باشد. روندهای اداری مکتوبی برای موارد زیر وجود دارد: تصدیق هدف اصلی دانشجو از تحصیل، پردازش تقاضانامه ها، پایش تعداد پیشنهادات ارائه شده و پذیرفته شده، پذیرش دانشجویان ازجمله استعلام یا تاییدیه صلاحیت های علمی یا دانشگاهی دانشجویان شامل صلاحیت های زبان انگلیسی در سطح مناسبی، بررسی موجودیت های مالی دانشجویان؛ برای پذیرش و ثبت نام دانشجویان، پرداخت سپرده ها و شهریه ها، نگهداری سوابق مالی، به همراه خط مشی استرداد سپرده ها. دانشگاه به دانشجویان درباره حقوق و التزامات آن ها مطابق با مقررات مربوط به نوع ویزایشان اطلاع رسانی می کند. (فهرست مقررات انواع ویزا در وب سایت اداره مهاجرت انگلستان موجود است/ قوانین ویزای ایران در وب سایت اداره مربوطه در وزارت امورخارجه یافت شود)

  مستنداتی    
H.1.1  بین الملل 

فرم تقاضانامه دانشجویان

  مستنداتی    
H.1.2  بین الملل  نمودار فرایند/ رویه های اداری مکتوب برای پردازش تقاضانامه های دانشجویان از جمله تصدیق هدف واقعی دانشجویان از تحصیل     مستنداتی    
H.1.3  بین الملل 

نمونه نامه پیشنهاد به تحصیل غیرشرطی

  مستنداتی    
H.1.4  بین الملل  نمودار فرایند/ رویه های اداری مکتوب برای پایش تعداد پیشنهادات داده شده به دانشجویان، و تعداد پذیرش شده ها، با ویزا و بدون ویزا    مستنداتی   
H.1.5  بین الملل 

تاییدیه صلاحیت های دانشگاهی دانشجویان [استعلام مدارک] و صلاحیت های زبان انگلیسی پیش از پیوستن به دوره های آموزشی (باید در فایل دانشجویان موجود باشد)

  مستنداتی    
H.1.6  بین الملل  دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای بررسی وضعیت مالی دانشجویان (مخصوص دانشجویان با ویزا)    مستنداتی    
H.1.7  بین الملل 

فرم ثبت نام

  مستنداتی    
H.1.8  بین الملل 

دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای پذیرش و ثبت نام دانشجویان

  مستنداتی    
H.1.9  بین الملل  دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای مدیریت سپرده ها، پرداخت شهریه ها، استرداد و نیز نگهداری سوابق تراکنش های مالی    مستنداتی    
H.1.10  بین الملل 

خط مشی دانشگاه در بازپرداخت سپرده ها

  مستنداتی    
H.1.11  بین الملل  فهرست تمامی دانشجویان با ذکر دوره آموزشی، تاریخ اولین ثبت نام در دانشگاه، تاریخ ثبت نام در دوره کنونی، ملیت، کپی پاسپورت، و جزئیات ویزا    مستنداتی    
H.1.12  بین الملل 

اطلاعات مکتوبی برای دانشجویان درباره حقوق و مقرراتی که تحت ویزایشان دارند

  مستنداتی    
H.3 بین الملل  دانشگاه می تواند نشان دهد که برای شناسایی آن دسته از دانشجویانی که به آن ها جهت تحصیل در دانشگاه ویزا اعطا شده است اما نتوانسته اند ظرف 10 روز کاری از اعلام زمانبندی شروع دوره ثبت نام کنند اقداماتی را انجام داده است و دانشگاه قادر است تا مقامات مهاجرت (UK/Iran BA)/ یا اداره مرتبط معادل در ایران را متعاقبا ظرف 10 روز کاری مطلع سازد.    مستنداتی   
H.3.1  بین الملل  دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای کشف غیبت های ثبت نامی دانشجویان و گزارش به مقامات مهاجرت    مستنداتی
 
H.7  بین الملل  برای دانشجویان با ویزا، دانشگاه قادر است تا به مقامات مهاجرت ظرف مدت 10 روز کاری تاییدیه انصراف یا معوقه در تحصیل اختیاری دانشجو به همراه دلایل آن را اعلام کند.    مستنداتی
 
H.7.1  بین الملل  دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای رسیدگی به انصراف از تحصیل یا  معوقه در تحصیل دانشجویان و گزارش دهی به مقامات مهاجرت    مستنداتی
 
H.10  بین الملل      مستنداتی  
H.10.1  بین الملل 

دانشگاه دارای سیستم یا سازوکاری برای اعلام تغییرات مرزهای جغرافیای [تغییر یا توسعه در محدوده زمین های دانشگاه] دانشگاه به مقامات مهاجرت و نیز ASIC را دارد.

  مستنداتی  
H.4  بین الملل  دانشجویان نیازمند ویزا در دوره هایی با حداقل 15 ساعت روزانه در هفته (به جز زمان های استراحت یا break) ثبت نام شده اند و حضور آن ها در کلاس ها روزانه ثبت می شود و حداقل هفتگی مورد پایش قرار می گیرد. دانشجویان باید مطابق با قانون حداقل 80 درصد حضور در کلاس ها رفتار شوند.   مستنداتی   
H.4.1  بین الملل دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای ثبت و پایش حضور دانشجویان. روندها باید ناظر بر امر حضور به موقع (سروقت) در کلاس و پایش میزان تاخیر دانشجویان در کلاس ها باشد   مستنداتی  
H.4.2  بین الملل

ثبتیات تکمیل شده حضور و غیاب دانشجویان

مستنداتی  
H.4.3 بین الملل

نمونه سوابق حضور تجمیعی

مستنداتی  
H.5 بین الملل دانشگاه روندهای سخت گیرانه ای برای تماس با دانشجویانی که با دلایل غیر موجه در کلاس ها حضورنمی یابند دارد تا دلیل غیبت را معین کند و اخطاریه هایی برای لغو ثبت نام در صورت حضور ناکافی دانشجو در کلاس های درس صادر کند. مستنداتی  
H.5.1 بین الملل دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای رسیدگی به موضوع غیبت دانشجویان و گزارش دهی به مقامات مهاجرت مستنداتی  
H.5.2 بین الملل نمونه نامه های اخطار به دانشجویان درخصوص حضوری که رضاتبخش نیست مستنداتی  
H.6 بین الملل

دانشگاه به دقت پیشرفت آموزشی دانشجویان را پایش می کند. برای مثال از طریق سیستم آموزش دانشگاهی شخصی یا از طریق برگزاری آزمون های میان ترمی تا از توانایی دانشجو در اتمام موفقیت آمیز دوره انتخابی اش اطمینان حاصل کند. دانشگاه قوانین سخت گیرانه ای برای صدور نامه های اخطار به دانشجویانی دارد که پیشرفت تحصیلی رضایتبخشی ندارند. دانشگاه همچنین به مقامات مهاجرت درخصوص اتمام ناموفق احتمالی دانشجو در زمان مشخص برای آن دوره ظرف مدت 10 روز کاری از تشخیص این موضوع اطلاع رسانی می کند.

مستنداتی  
H.6.1 بین الملل دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای پایش پیشرفت تحصیلی و گزارش دهی پیشرفت نارضایتبخش دانشجو به مقامات مهاجرت مستنداتی  
H.6.2 بین الملل

نمونه سوابق ارزیابی دانشجویان

مستنداتی  
H.6.3 بین الملل فایل های دانشجویی حاوی سوابق مربوط به پیشرفت تحصیلی مستنداتی  
H.6.4 بین الملل

نمونه نامه های اخطار به دانشجویان درخصوص عدم رضایت از پیشرفت تحصیلی شان

مستنداتی  
H.9  پشتیبانی     دانشگاه برای کارکنان، فایل های دقیق و به روزی را ایجاد و از آن ها نگهداری می کند و به شیوه ای ایمن آن ها را ذخیره می نماید مستنداتی       
H.9.1  پشتیبانی     دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای ایجاد و نگهداری فایل های کارکنان  مستنداتی       
H.9.2  پشتیبانی    

بررسی نمونه ای از فایل های کارکنان

مستنداتی       
H.9.3  پشتیبانی     شواهدی از وجود سیستمی سلف سرویس برای کارکنان تا بتوانند جزئیات شخصی خود یا تغییر در شکل شرایطی را به روز رسانی کنند. سوابق تاریخی جزئیات تماس آن ها باید حفظ شود  مستنداتی