شاخص های خود ارزیابی ايندكس G دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
شاخص های خود ارزیابی ايندكس G دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

 

کد
حوزه شاخص عنوان شاخص وجود شاخص نوع مستندات لینک مستندات
G.4 آموزشی          
    مستنداتی       
 
G.4.1 آموزشی          
    مستنداتی       
 
G.4.2 آموزشی          
    مستنداتی       
 
G.4.3 آموزشی          
    مستنداتی       
 
G.1  بین الملل تمامی کارکنان و کارگزاران/ نمایندگان آموزشی در بازاریابی دانشگاه و دوره هایش و در جذب دانشجویان، رویکردی اخلاقی و صادقانه اتخاذ می کنند. زیرساخت مناسبی برای رسیدگی به پرسش های دانشجویان وجود دارد   مستنداتی             
G.1.1  بین الملل   خط مشی مربوط به بازاریابی دانشگاه، جذب دانشجویان، عملکرد اخلاقی کارکنان و کارگزاران    مستنداتی             
G.1.2  بین الملل   نمودار فرایند/ رویه های اداری مکتوب برای پردازش پرسش های دانشجویان   مستنداتی             
* G.1  بین الملل   پیاده سازی خط مشی اخلاقی در سطوح ارشد مورد پایش قرار می گیرد و دانشگاه مسئول تعلیم و به روزرسانی کارگزاران و کارکنانش است.    مشاهده ای  
G.2  بین الملل   کارگزارانی که به نمایندگی از دانشگاه فعالیت برون مرزی دارند، در چارچوب رسمی معیارهای انتصاب، استخدام شده اند، کاملا توجیه هستند و اسناد دانشگاهی مربوطه [ازجمله بروشورها و دفترچه های تبلیغاتی دانشگاه مانند پراسپکتوس] در اختیارشان قرار داه شده است بگونه ای که می توانند به دانشجویان آتی در روند درخواست ویزا، فرایند درخواست دوره های آموزشی، و جنبه های مربوط به ورود به دوره ها کمک کنند. دانشگاه، از نظامی کارا برای پایش روندها و عملکرد کارگزاران برخوردار است.    مستنداتی   
G.2.1  بین الملل   معیارهای مکتوب برای انتصاب کارگزاران    مستنداتی   
G.2.2  بین الملل  

اسناد توجیهی/ معارفه ای مکتوب برای کارگزاران

  مستنداتی   
G.2.3 بین الملل 

نسخه ای از توافق نامه کارگزاران

  مستنداتی  
G.2.4 بین الملل 
فهرستی از کارگزاران فعال و جزئیات تماس آن ها (فایلی اختصاصی برای هر یک باید وجود داشته باشد)   مستنداتی  
G.2.5 بین الملل 

شواهدی از پایش عملکرد کارگزاران مانند سوابق داده های جذب دانشجویان کارگزار، پرسشنامه های رضایت سنجی دانشجویان، روندهایی برای رسیدگی به کارگزاران غیرحرفه ای یا غیر اخلاقی

  مستنداتی  
* G.2  بین الملل    کارگزاران دانشگاه برنامه آموزشی کنسول بریتانیا (British Council) یا سایر برنامه های آموزشی جایگزین را گذرانده اند یا در سازمان کارگزاری مناسبی عضو هستند   مستنداتی   
G.3  بین الملل     دانشگاه در وب سایت و نوشتجات ترویجی خود [ازجمله بروشورها و دفترچه های تبلیغاتی دانشگاه مانند پراسپکتوس] برای دانشجویان آتی بین الملل، اطلاعات دقیق و جامعی درباره ملزومات پذیرش و روندهایش، دوره های آموزشی موجود، هزینه های تحصیل، و هزینه زندگی، شرایط زندگی، تسهیلات و امکانات، و رفاه دانشجویی فراهم می کند. اطلاعات مندرج در کتابچه دانشجویان آتی، وب سایت و نوشتجات بازاریابی دانشگاه حاوی عبارات مبهم، غلط، یا گمراه کننده نیست و یا مقایسه های غلط یا ناموجود با هیچ ارائه دهنده ای [مانند سایر مراکز ارائه دهنده خدمات آموزش عالی] را ارائه نمی دهد. تمامی تصاویر مورد استفاده باید به شکل دقیقی دارای شرح تصویر (caption) باشند   مستنداتی    
G.3.1  بین الملل     وب سایت دانشگاه به طور مداوم از سوی سازمان ASIC مورد پایش قرار می گیرد    مستنداتی    
G.3.2  بین الملل    

کتابچه دانشجویان آینده دانشگاه

  مستنداتی    
G.3.3  بین الملل    

تاییدیه/ لایسنس استفاده از تصاویر مندرج در وب سایت و نوشتجات [اسناد] کاغذی

  مستنداتی    
G.3.4  بین الملل     نمونه آگهی های تبلیغاتی و سایر نوشتجات[اسناد] بازاریابی    مستنداتی