شاخص های خود ارزیابی ايندكس F دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
شاخص های خود ارزیابی ايندكس F دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

 

کد
حوزه شاخص عنوان شاخص وجود شاخص نوع مستندات لینک مستندات
F.1  آموزشی       

دوره های بیرونی. دانشگاه می تواند نشان دهد که دوره های بیرونیش به مدارک اعتباربخشی شده واقعی و اصل دست می یابند. (مثل حق رای و تایید دانشگاهها ی معتبر و مجموعه های شناخته شده ی دیگر، حتی در دیگر کشورها)؛ دانشگاه اطمینان حاصل می کند که دانشجویان (خارجی با ویزای دانشجویی) در مجموعه های فوق ثبت نام می شوند

  مستنداتی       
 
 
F.1.1  آموزشی       

کتابچه ی دوره برای هر دوره ی خارجی تایید شده

  مستنداتی          
F.1.2  آموزشی       

تایید حق رای و دیگر هماهنگی های همکارانه مثل تایید، بیان و پیشرفت و رقابت با دانشگاههای تایید شده ی بین المللی (اصل مدرک)

  مستنداتی          
F.1.3  آموزشی       

وضعیت مرکزی تایید شده از دانشگاه های اعطای مدرک (اصلی ها)

  مستنداتی          
F.1.4  آموزشی        شواهدی برای تایید این که مدارک ارائه شده توسط دانشگاههای خارجی و دیگر موسسات واقعی اند به این ترتیب که مجموعه ی تایید کننده به شکلی رسمی در کشور خود شناخته شده است و می تواند در کشورهای دیگر نیز خدمات ارائه نماید    مستنداتی          
F.1.5  آموزشی       

شواهد نوشته شده ای مبنی بر این که دانشجویان در مجموعه ی اعطا کننده مدرک ثبت نام شده باشند.

  مستنداتی          
F.1.6  آموزشی       

شواهد مکتوبی که مجموعه ی اعطاکننده مدرک رویه های تضمین کیفیت را در همکاری خود با دانشگاه طی کرده، در خصوص دانشگاههای بریتانیا بایداصول مربوطه در QAA رعایت شوند. در ایران نیز مقام مربوطه معادل باید در نظر گرفته شود.

  مستنداتی          
F.2 آموزشی        دوره های داخلی: دانشگاه می تواند نشان دهد که دوره های درونیش به مدارک کاملا مورد تاییدی از دانشگاهها و مجموعه های حرفه ای شناخته شده ی دیگر دست می یابند   مستنداتی          
F.2.1  آموزشی         

کتابچه ی دوره برای هر دوره ی داخلی

  مستنداتی          
F.2.2  آموزشی         

مدارک تاییدی دورههای داخلی دانشگاه

  مستنداتی          
F.2.3  آموزشی          

مستنداتی که تایید می کند که دانشگاه به عنوان مقام صادر کننده مدرک، صلاحیت اعطای مدرک برای دوره های داخلی را دارد (اصل مدرک)

  مستنداتی          
F.3 آموزشی         

چارچوبی مستند برای ارزشیابی پیوسته و رسمی دانشجویان. ارزشیابی هدفمند دانشجویان به شیوه ای اخلاقی، عادلانه و محکم صورت می گیرد.

مستنداتی          
F.3.1  آموزشی           

راهنمایی های نوشته شده برای کارکنان در خصوص ارزشیابی هدفمند همه ی دوره ها و ارزشیابی پیوسته ی فعالیت پژوهشی

مستنداتی          
F.3.2  آموزشی           

قوانین نوشته شده برای ارزشیابی هدفمند در خصوص دوره های داخلی در جاییکه مجموعه ی تایید کننده ارزشیابی هدفمند انجام نمی دهد.

مستنداتی          
F.4 آموزشی          

دانشجویان آگاه می شوند که چه چیز بدرفتاری آکادمیک به شمار می رود، مثل تقلب، ثرقت ادبی، جعل و غیره و جریمه های ناشی از این ها چه هستند. دانشگاه اقدامات لازم برای جلوگیری از بدرفتاری آکادمیک را انجام می دهد.

مستنداتی          
F.4.1 آموزشی          

رویه های نوشتاری در خصوص بدرفتاری آکادمیک

مستنداتی