شاخص های خود ارزیابی ايندكس E دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
شاخص های خود ارزیابی ايندكس E دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

 

کد
حوزه شاخص عنوان شاخص وجود شاخص نوع مستندات لینک مستندات
E.1  دانشجویی

دانشجویان اطلاعات و راهنمایی ها و نیز کمک هایی در رابطه با موضوعاتی چون هزینه های زندگی، ثبت پلیسی، ثبت نام برای درمان و کارتتهای بانکی و مسافرتی کسب می کنند.

مستنداتی    
 
 
E.1.1  دانشجویی   اطلاعات قبل از رسیدن برای دانشجویان بومی و بین المللی  مستنداتی    
 
 
E.1*  دانشجویی  

دانشگاه حداقل هر دو مورد زیر را فراهم می آورد: یک سرویس ملاقات و سلام و احوالپرسی به ویژه برای دانشجویان بین المللی؛ به دانشجویانی که در پی یافتن جا و مکان زندگی هستند کمکهایی می شود.

مستنداتی    
مشاهده ای
 
E.3  دانشجویی  

برنامه ای معارفه ای برای دانشجویان جدید وجود دارد

مستنداتی        
E.3.1  دانشجویی  

برنامه ی مکتوب معارفه دانشجویان

مستنداتی        
E.3.2  دانشجویی  

کتابچه ی دانشجویی

مستنداتی        
E.3.3  دانشجویی  

سوابق نشان می دهند که دانشجویان برای نسخه ی خود از کتابچه ی مربوطه نام نویسی کرده اند.

مستنداتی        
E.2  دانشجویی  

حمایت رفاهی مداوم کارکنان ویژه برای دانشجویان

مشاهده ای    
E.2*  دانشجویی  

حمایتهای رفاهی توسط کارکنانی با تجربه و یا دارای تحصیلات رسمی مرتبط ارائه می گردند.

مستنداتی        
E.4  دانشجویی   در خصوص دانشجویان زیر 16 سال، خط مشی حفاظت از نوجوانان/ کودکان وجود دارد. در خصوص دانشجویان زیر 18 سال، الزامات قوانین رایج دانشگاه مانند تست های CRB برای کارکنان مربوطه و تست های پیشرفته برای مواردی که مربی گری شخصی وجود دارد، تامین می شود. پیشنهاد می شود تمامی کارکنان دانشجویی مورد تست CRB قرار گیرند. به جای تست CRB در ایران می توان از سایر تست های سلامتی معادل استفاده نمود.    مستنداتی          
E.4.1  دانشجویی 

خط مشی حفاظت از نوجوانان/ کودکان

  مستنداتی          
E.4.2  دانشجویی  

فهرست کارکنانی که مورد تست CRB قرار گرفته اند (اگر با دانشجویان زیر 18 سال در ارتباط هستند)

  مستنداتی          
E.4.3  دانشجویی   فهرست کارکنانی که مورد تست CRB پیشرفته قرار گرفته اند (اگر با دانشجویان زیر 18 سال در ارتباط هستند علاوه بر CRB باید آموزش های مربی گری را نیز تعلیم دیده باشند)    مستنداتی          
E.7  دانشجویی    

مکانیسم های رسمی و غیر رسمی برای رسیدگی به شکایات دانشجویی

مستنداتی           
E.7.1  دانشجویی    

دستورالعمل مکتوب شکایات دانشجویی

مستنداتی           
E.5  دانشجویی    

در صورت وجود دانشجویانی با معلولیت های خاص یادگیری، پزشکی، یا نیازهای جسمی خاص، الزامات باید رعایت شود و سطحی از خدمات که دانشگاه قادر به ارائه آن است باید ارائه شود

مستنداتی           
E.5.1  دانشجویی     استراتژی معلولیت که باید شامل مشاوره به دانشجویان با معلولیت های خاص یادگیری، پزشکی، یا نیازهای جسمی خاص باشد به خصوص در مواردی که دانشگاه قادر به ارائه خدمات خاصی دراین نوع از معلولیت ها نیست. در این حالت باید از سوی مقامات بالاتر مانند وازرت بهداشت در ایران راهنمایی لازم اخذ شود    مستنداتی           
E.5.2  دانشجویی     اسناد نوشته شده که به موجب آنها دانشجویان فرصت دارند نیازهای آموزشی، پزشکی و یا فیزیکی خاصی را اعلام کنند    مستنداتی           
E.6  دانشجویی     خدمات اقامتگاه های در منزل درخصوص انطباق با قوانین، رضایتبخش است و پایش ارائه دهندگان انجام می شود. راهنمایی مکتوب برای دانشجویان و ارائه دهندگان این خدمت وجود دارد    مستنداتی           
E.6.1  دانشجویی     راهنمایی مکتوب برای دانشجویان و ارائه دهندگان خدمات اقامتگاه های در منزل از جمله اینکه تمامی بزرگسالانی که در این اقامتگاه ها حضور دارند باید مورد تست CRB قرار گرفته باشند    مستنداتی           
E.6.2  دانشجویی     سوابق بازرسی دانشگاه از اقامتگاه های در منزل (مانند اقامتگاه های خودگردان) برای بررسی رعایت قوانین    مستنداتی