شاخص های خود ارزیابی ايندكس D دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
شاخص های خود ارزیابی ايندكس D دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

 

کد
حوزه شاخص عنوان شاخص وجود شاخص نوع مستندات لینک مستندات
D.1  آموزشی 

دانشگاه بازبینی آکادمیک سالانه ای از دوره های خود مشتمل بر داده هایی ازدانشجویان و کارکنان خود را به عمل می آورد.

مستنداتی   
D.1.1  آموزشی 

رویه های نوشته شده برای بازبینی آکادمیک دوره ها

  مستنداتی   
D.1.2  آموزشی 

سوابق ضبط شده ی جلسات بازبینی شامل اقدامات انجام شده

  مستنداتی   
* D.1  آموزشی    صورتجلسات رسمی ازجلسات بازبینی دوره های آموزشی که نشان دهنده اقداماتی کارا است که در نتیجه ی فر آیند بازبینی دوره ها انجام گرفته اند  مستنداتی     
D.2  آموزشی     به عنوان بخشی از روند بازبینی، دانشگاه پیشرفت علمی دانشجویان و میزان موفقیت آنان را به همراه نتایج امتحانات و پیشرفتهای پژوهشی تحلیل و نظارت می کند تا چگونگی پیشرفت خود بررسی نماید.  مستنداتی      
D.2.1  آموزشی    

نتایج امتحانات دانشجویان

مستنداتی      
D.2.2  آموزشی    

تحلیل های نوشتاری از عملکرد دانشجویان بر حسب درس و گروه

مستنداتی      
D.3  آموزشی     

به عنوان بخشی از روند بازبینی دوره ها، سازوکارهایی برای دانشجویان وجود دارند که درباره ی نحوه ی ارائه ی دروس،کیفیت نظارت بر پژوهش و کییفیت منبع کمکی هستند.این سازوکارها ممکن است شامل پرسشنامه های دانشجویی برای ارزیابی عملکرد تک تک کارکنان، ارائه ی دروس و حمایت های آکادمیک و رفاهی؛ و نیز نمایندگی در گروه های درسی و  یا گروهای ترکیبی دانشجویان و کارکنان باشد

  مستنداتی       
D.3.1  آموزشی     

نمونه هایی از پرسشنامه های تکمیلی دانشجو نسبت به جنبه ها ی مختلف دانشگاه

مستنداتی       
D.3.2  آموزشی      

سوابق ضبط شده ی جلسات مربوطه با حضور دانشجویان

مستنداتی        
D.3*  آموزشی      

شواهدی وجود دارند که نشان می دهند اقداماتی کارآمد در پاسخ به واکنش های دانشجویان صورت می گیرد

مستنداتی         
D.4  آموزشی        

دانشگاه دارای رویه هایی نوشته است تا کیفیت آموزش، فراگیری و نیز فعالیتهای پژوهشی خود را ارتقا بخشد.

مستنداتی          
D.4.1  آموزشی        

رویه های نوشته شده که دربرگیرنده ی ارائه ی دروس باشند مشتمل بر ارزشیابی تدریس و پایش و پیشرفت دانشجویان

مستنداتی          
D.4.2  آموزشی        

سوابق قبولی دانشجویان، میزان حضور دانشجویان، قبولی و مردودی، و اتمام دوره ها

مستنداتی          
* D.4 آموزشی        سند نوشته شده ای هست که نشان می دهد همه ی سیاستها و رویه های جاری در دانشگاه به شکل سالانه بازبینی شده و روزآمد می شوند   مستنداتی           
D.5 آموزشی        برای دوره های داخلی (مفهوم آن را در قسمت "F" ببینید.) دانشگاه رویه هایی برای تنظیم برنامه ی درسی و طراحی دوره ها نوشته است؛ سطح آکادمیک دوره های درونی با دوره های معادل به شکل بین المللی در دانشگاهها،  کالج های تحصیلات تکمیلی و یا مجموعه های حرفه ای دیگر هم راستا یا سازگار است (یا با سایر مقامات معادل مربوطه در کشور ایران)   مستنداتی          
D.5.1 آموزشی       

رویه های نوشته شده برای طراحی دوره و توسعه ی برنامه درسی

  مستنداتی          
D.5.2 آموزشی       

سوابق ضبط شده ی جلسات توسعه ی آموزشی مرتبط

  مستنداتی          
D.5.3 آموزشی       

توصیف دوره با ذکر جزئیات برنامه، نتایج فراگیری، رویکردهای آموزشی و نظام ارزشیابی

  مستنداتی          
D.5.4 آموزشی       

مدارک تاییدی دوره

  مستنداتی          
D.5.5 آموزشی       

شواهدی از تایید بیرونی

  مستنداتی          
* D.1  آموزشی           صورتجلسات رسمی ازجلسات بازبینی دوره های آموزشی که نشان دهنده اقداماتی کارا است که در نتیجه ی فر آیند بازبینی دوره ها انجام گرفته اند    مستنداتی         
* D.2  آموزشی             تحلیل های آماری براساس نتایج آزمون ها مقایساتی را میان جنبه های ارزشیابی شده در بازه های زمانی معین به همراه نتایج پیشین آنها به عمل می آورند که به همراه شواهدی از هر عملی که انجام می شود و یا تحلیلهای گروهی که صورت می گیرند که پیشرفت همه ی دانشجویانی که در هر دوره ثبت نام کرده اند و مدرک رسمی دریافت کرده اند را در زمانی خاص نشان می دهد    مستنداتی           
* D.4  آموزشی           

سند نوشته شده ای هست که نشان می دهد همه ی سیاستها و رویه های جاری در دانشگاه به شکل سالانه بازبینی شده و روزآمد می شوند.

  مستنداتی