شاخص های خود ارزیابی ايندكس C دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
شاخص های خود ارزیابی ايندكس C دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

 

کد
حوزه شاخص عنوان شاخص وجود شاخص نوع مستندات لینک مستندات
C.1 آموزشی
پیش از ثبت نام، دانشجویان جزئیات شرایط ورود به موسسه ی آموزشی مربوطه را به همراه میزان شهریه ها و روش های بازپرداخت و نیز فهرست مدارک شخصی ای را که باید برای ثبت نام ارائه کنند، دریافت می کنند.  مستنداتی  
C.1.1 آموزشی

اطلاعات پیش از ثبت نام

مستنداتی  
C.2 آموزشی دانشجویان به دقت در جریان جزئیاتی درباره ی ماهیت و نیازمندیهای دوره های درسی و یا تحقیقاتی انتخابی شان و نیز برنامه ی درسی، قوانین ارزشیابی، و مقالات و متون دانشگاهی مربوطه قرار می گیرند. مستنداتی   
C.2.1 آموزشی 

کتابچه توصیف دوره

  مستنداتی   
C.4  آموزشی  ارائه ی دوره ها به شیوه هایی صورت می گیرد که فراگیری دانشجویان و موفقیت و مشارکت فعال آنها در امر آموزش را تسهیل کنند و با امکانات مناسب آموزشی تجهیز شده باشند. (بازدید کلاس های آموشی توسط بازرسان کارآمد بودن ارائه ی دروس و نیاز های زبانی دانشجویان غیر بومی را ارزیابی می کند.) تحقیق موفق و مناسبی صورت می گیرد.    مستنداتی 
 
C.4.1 آموزشی 

نمونه برنامه های درسی مربوط به توصیف دوره

  مستنداتی   
C.4.2 آموزشی 

رویه های نوشته شده برای معلمان در خصوص ارائه ی پاسخ به کار دانشجویان

  مستنداتی   
C.4.3  آموزشی 

نمونه هایی از کارهای نمره داده  شده ی دانشجویان

  مستنداتی   
* C.4  آموزشی          

همه ی بازدیدهای تدریس می توانند به عنوان شواهدی از رویکردهای آموزشی مناسب مورد تایید قرار گیرند:

استفاده ی کارآمد از وسایل کمک آموزشی تخته و مواد آموزشی که بین دانشجویان توزیع می شوند. 
  مشاهده ای     
C.5  پژوهش 
 
کتابخانه ی دانشگاه/ مدرسه ی عالی کپی هایی از متون و متون تاییدی، ژورنالها و مقالات وکتب چاپ شده ی مرتبط ارائه می دهد. در خصوص استفاده از کتابخانه های عمومی و الکترونیکی از جمله ساختار وامی درون کتابخانه ای اطلاعاتی موجود است.  اطلاعاتی نیز در خصوص تحصیل در مقاطع بالاتر و مشاغل مربوطه در دانشگاه/مدرسه ی عالی وجود دارد.  مستنداتی  
C.5*  پژوهش  

علاوه بر مجموعه ی مناسبی از متون پشتیبان هر یک از دوره های آموزشی، کتابخانه فضاهای مطالعه، کامپیوتر و در صورت نیاز اجازه دسترسی دانشجویان به کتابخانه های الکترونیک وجود دارد. دانشگاهی که کتابخانه ای ندارد و یا کتابخانه ی کوچکی دارد ولی در آن همه ی دانشجویان می توانند کتابب ه امانت بگیرند و از منابع آنلاین کتابخانه ی دانشگاهی استفاده کنند نیز می تواند مورد تایید قرار گیرد.

مستنداتی