امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
شاخص های خود ارزیابی ايندكس B دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

 

کد
حوزه شاخص عنوان شاخص وجود شاخص نوع مستندات لینک مستندات
B.4 آموزشی

دوره ها و یا حوزه های موضوعی دانشگاهی از سوی کارکنان کارآمد و با تجربه مدیریت می شوند.

مستنداتی  
B.4.1 آموزشی

 سوابق تحصیلی و شغلی کارکنان مربوطه

مستنداتی  
B.5 آموزشی

کلاس ها به شکلی مناسب با توجه به اندازه کلاس ها، امکاناتشان و نیز با توجه به تامین زمانبندی حضور منطقی برای دانشجویان برنامه ریزی می شوند. (زمانبندی حضور دانشجویان باید شامل حداقل 15 ساعت مطالعه زمانبندی شده منهای اوقات استراحت باشد که به طور معمول طی حداقل 5/2 روز برنامه ریزی شده است)

مستنداتی  
B.5.1 آموزشی

دوره های فعلی و برنامه ی اتاقها

مستنداتی  
B.6 آموزشی

روندهای مکتوبی برای تولید و اجرای ارزیابی های میان ترم و پایان ترم/ آزمون های صوری، کارهای درسی و دیگر ارزیابی ها وجود دارد که از وظایف دانشگاه است. ترتیبی داده می شود که برگه های امتحانی و کارها و نوشته های دانشجویان به شکلی مطمئن بایگانی شوند.

مستنداتی  
B.6.1 آموزشی

روندهای مکتوبی برای تولید اوراق امتحانی برای آزمون های میان ترم و آزمون های صوری

مستنداتی  
B.6.2 آموزشی

روندهای مکتوبی برای اجرای ارزیابی از جمله هماهنگی برای مراقبتهای سر جلسه امتحان

مستنداتی  
B.6.3 آموزشی

هماهنگی برای دریافت و ذخیره امن اوراق امتحانی و نوشته های دانشجویان، کارهای دوره و دیگر کارهای تحویل داده شده

مستنداتی  
B.6.4 آموزشی 

تاییدیه تصدیق شده دانشگاه به عنوان مرکز مجاز برگزاری امتحانات که می تواند مدرک اعطا کند (اصل مدرک)

مستنداتی  
* B.4  آموزشی           فرد و یا افرادی هستند که نقش اصلی آنها پذیرفتن مسئولیت برای ارائه ی موفق برنامه ی دانشگاهی است. (نقش های مربوطه ممکن است مشتمل بر حصول اطمینان از موارد زیر باشد: دانشجویان به نحوی شایسته از سوی مجموعه ی اعطا کننده مدرک ثبت نام شده باشند، زمینه های لازم برای امتحانات فراهم آمده باشد و اطلاع رسانی روشن به دانشجویان نیز صورت گیرد و تسهیلات و منابع مناسب نیز در اختیار آنان قرار گیرند. برای کارکنان غائب جایگزین در نظر گرفته شود؛ ارزیابی دوره های درسی طراحی شوند.)  مشاهده ای   
B.9  پژوهش

رعایت قوانین کپی رایت

مستنداتی   
B.9.1  پژوهش  

مدرک CLA و یا معادل آن و یا اعلان های کپی رایتی مناسب در دستگاهای کپی (در بریتانیا قوانین کپی رایت توسط مقامات گواهی کپی رایت (CLA) بررسی می شوند. یا معادل آن در ایران)

مستنداتی   
B.10  پژوهش  

ملاحظات حفظ داده ها صورت می گیرند.

  مستنداتی   
B.10.1  پژوهش  

عضویت در سازمان ICO و یا معادل محلی آن (در بریتانیا این سازمان حفاظت داده ها را کنترل می کند.)

  مستنداتی
 
B.2  پشتیبانی 

مراودات میان کارکنان کارآمد است. (برقراری جلسات منظم کارکنان که ضبط نیز بشوند به مدیریت عملکرد دانشگاه مربوطه کمک می کند.)

مستنداتی 
 
 
B.2.1  پشتیبانی 

صورتجلسات کارکنان

مستنداتی    
* B.2  پشتیبانی   

صورتجلسات رسمی جلسات کارکنان که در آنها اقدامات توافقی، افراد مشخص مسئول برای اقدامات و مدارکی ضبط شده که ثابت کنند این اقدامات صورت گرفته اند.

مستنداتی