امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

   سامانه اعتبار بخشی بین الملل دانشکده داروسازی مشهد

IAC

 
 اعضا کمیته
         

دکتر بیژن ملائکه

رئیس دانشکده

دکتر شیوا گل محمدزاده

معاون آموزشی دانشکده

دکتر محمدرضا عباس پور

معاون پژوهشی دانشکده

سمانه عابدینی

کارشناس پژوهشی دانشکده

 
دسته بندی شاخص های ارزیابی

- شاخص هاي ايندكس A آموزشی - پشتیبانی

- شاخص هاي ايندكس B آموزشی - پژوهشی - پشتیبانی

- شاخص هاي ايندكس C آموزشی - پژوهشی

- شاخص هاي ايندكس D آموزشی

- شاخص هاي ايندكس E دانشجویی

- شاخص هاي ايندكس F آموزشی

- شاخص هاي ايندكس G آموزشی - بین الملل

- شاخص هاي ايندكس H آموزشی - بین الملل - پشتیبانی