دكتر سيد ابوالقاسم سجادي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
دكتر سید ابوالقاسم سجادی طبسی
 استاد گروه فارماسیوتیکس ، دانشکده داروسازی مشهد
                                                                     
 
 
 
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس ،  17871   91886
     تلفن: دانشکده داروسازی 31801340-0511        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-0511            
 
 
 
 
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
 دکترای تخصصی (ph.D) در رشته فارماسیوتیکس از دپارتمان داروسازی کینگز کالج لندن (King 's College London ) ، دانشگاه لندن انگلستان از سال 1376
 دکترای عمومی داروسازی (.Pharm. D) از دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد سال 1362 ( توضیح اینکه دو سال آخر تحصیل مشتمل بر 60 واحد دروس تخصصی و پایان نامه دکترا به صورت دانشجوی مهمان در دانشکده داروسازی تهران گذرانده شد.)
 
 
مراتب علمی
  استاد گروه فارماسیوتیکس از بهمن 1386 تا کنون
  دانشیارگروه فارماسیوتیکس از مرداد 1382 تا بهمن 1386
   استادیار گروه فارماسیوتیکس از آبان 1376 تا مرداد 1382
  مربی گروه فارماسیوتیکس از خرداد 1364 تا آبان 1376
 
 
سوابق اجرایی
 مدیر عامل و عضو هیأت مدیره داروخانه مرکزی امام (1365-1368)
 مدیر عامل کلینیک ویژه دانشکده داروسازی از سال 1376 تا 1387
 مدیر داروخانه آموزشی 22 بهمن دانشگاه از سال 1380 تا 1389
 مدیر گروه فارماسیوتیکس از سال 1379 تا سال 1381 و فروردین 1385 تا خرداد 1387
 عضو شورای تحصیلا ت تکمیلی دانشکده داروسازی
 عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1385 تا 1386
 عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته فارماسیوتیکس 3 دوره 2 ساله (ادامه دارد)
 عضو هیأت تحریریه مجله علوم داروئی ایران (IJPS)
 عضو شورای پژوهشی دانشکده داروسازی
 عضو شورای عالی مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهان داروئی
 
 
زمینه های تحقیقاتی
 تهیه و بررسی خصوصیات سیستمهای نوین دارورسانی شامل میکروسفر و نانوسفر حاوی داروهای پیتیدی و غیر پیتیدی
 بررسی سیستمهای دارورسانی زیست چسب و مخاط چسب
 مطالعه تاثیر داروها و مواد جانبی بر غشاءها
 مطالعه جذب پوستی داروها و بررسی تاثیر جذب افزاها
 بررسی تاثیر ساپونین ها ی استخراج شده از گیاهان بر غشاءها و اثرات جذب افزایی آنها