دکتر نعمان خلیلی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
دكتر نعمان خلیلی
 عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس ، دانشکده داروسازی

                                                                     
 
 
 

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس ،  17871   91886
 

 

 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
بکالوریوس (فوق لیسانس داروسازی) – دانشگاه بغداد – 1348
 استادیار گروه فارماسیوتیکس                                                 
فوق لیسانس داروسازی صنعتی – دانشگاه گنت – بلژیک – 1353
   
فوق لیسانس داروسازی صنعتی – دانشگاه باث – انگلستان – 1356    
کنترل کیفیت – سازمان یونیدو – هندوستان – 1364    
 
 
سوابق تدریس دوره عمومی داروسازی
 داروسازی صنعتی 1 و 2 کل درس به مدت 8 سال                                                                
 داروسازی صنعتی 2 کل درس به مدت 4 سال
 جزئی از داروسازی صنعتی 2 حدود 10 سال
 فیزیکال فار ماسی 1و2 کل درس به مدت 8 سال
 فیزیکال فار ماسی 1 کل درس به مدت 4 سال
 جزئی از فیزیکال فار ماسی 1 خود 10 سال
 کنترل کیفیت کل درس به مدت 20 سال
اشکال داروئی 1 به مدت 2 ترم
 فرآوردهای بهداشتی – سه جهارم درس بمدت 10 سال سپس یک سوم درس تا کنون
 
 
 
سوابق تدریس دوره تخصص
 فیزیکال فارماسی - بحث کینتیک
 داروسازی صنعتی – بحثهای پیش فرمولاسیون و فرآورده های تزریقی حجم کوچک و حجم بزرگ
 فرآورده های بهداشتی – بحثهای فرآورده های ضد آفتاب، ضد تعرق و ضد آکنه
 مباحثی از کنترل فیزیکو شیمیائی داروها
 فیزیکال فار ماسی 1 کل درس به مدت 4 سال
 جزئی از فیزیکال فار ماسی 1 خود 10 سال
کنترل کیفیت کل درس به مدت 20 سال
اشکال داروئی 1 به مدت 2 ترم
 فرآوردهای بهداشتی – سه جهارم درس بمدت 10 سال سپس یک سوم درس تا کنون
 
 
موضوعات تحقیق
 کینتیک و پایداری داردها و اشکال داروئی – برقرای روشهای آزمایش تعیین مقدار، تعیین سرعت تجزیه داروها و محاسبه زمان مصرف اشکال داروئی مختلف مانند قرص، شربت ، آمپول، پماد و کرم و غیره
 فرمولاسیون و بررسی فاکتورهای صنعتی مؤثر بر کیفیت داروها
 بررسی کیفیت داروهای موجود در بازار
 تدوین سیستمهای کنترل کیفیت حین تولید جامدات، مایعات و فرآورده های استریل
 بررسی و برقراری روشهای استاندارد کردن کیاهان داروئی و فرمولاسیون داروهای گیاهی
 بررسی سیستم پراکندگی جامد در قرصها