دکترجمال شمس آرا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
  
دكتر جمال شمس آرا
 استادیار پژوهشی ، مرکزتحقیقات علوم داروئی
                                                                     
  
 
 
آدرس: مشهد، میدان بوعلی، پژوهشکده بوعلی، مرکز تحقیقات علوم داروئی 
     تلفن:37112470 051      نمابر: 37112596 051