اعضای کمیته اخلاق دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
اعضای کمیته اخلاق دانشکده داروسازی
 
 
 

 

 

 

دکتر سعید اسلامی
استادیارگروه داروسازی بالینی
 
 


استادگروه فارماکوگنوزي
معاون پژوهشي دانشکده
 


دانشیار گروه نانوفناوری داروئی
ریاست دانشکده

 
 


استاد گروه کنترل غذا و دارو
مدير گروه کنترل غذا و دارو
 
 
استاد گروه فارماکودینامی
مدیر گروه فارماکودینامی

 

استاد گروه داروسازی بالینی
مدیر گروه داروسازی بالینی

 
 


حکمت الهی
نماینده جامعه


 

محمد جعفر جهانگیری فیض آبادی
مربی گروه معارف دانشکده پزشکیاعظم شاه ابراهیمی
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

pajooheshiaza