کمیته ایمنی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کمیته ایمنی دانشکده داروسازی

 

مسئول کمیته ایمنی :

آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی  نلفن تماس : 31801256

خانم دکتر سلطانی    تلفن تماس : 31801205

 

 

مباحث ایمنی و نکات کار در آزمایشگاه