امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
  
 
 
 

                   معاون آموزشی دانشکده

                        دکتر محمدرضا عباسپور

     استادیار و عضو هیات علمی گروه فارماسیوتیکس

          تلفن دانشکده :    31801535- 051

          Email: AbbaspourMR[at]mums.ac.ir