معاونت پژوهشي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
                     معاون پژوهشی دانشکده داروسازی
 
                            Ph.D فارماکوگنوزی
           استاد و عضو هیات علمی گروه فارماکوگنوزی
                               تلفن : 31801539 - 051
        
                                                                                 Email : iranshahim[at]mums.ac.ir