امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 

 
استاد گروه فارماکوگنوزی
مدیر گروه فارماکوگنوزی
 
 

استادیار گروه داروسازی بالینی
      
 
استادگروه فارماکوگنوزي
معاون پژوهشي دانشکده
 
 


دانشیار گروه فارماسیوتیکس
رئیس دانشکده داروسازی
 
 
استادیار گروه فارماکوگنوزی
معاون دانشجویی فرهنگی
 

 
 
  دکتر حسین حسین زاده
 استاد گروه فارماکودینامی
 
 
 

 
 
 استادیار گروه بیوتکنولوژی


استاد گروه کنترل غذا و دارو
مدير گروه کنترل غذا و دارو
 
 
دانشیار گروه شیمی دارویی
 
 

 

 دانشیار گروه فارماکودینامی و سم شناسی
 

 
  دکتر محمد رضا عباسپور
 استادیار گروه فارماسیوتیکس
معاون آموزشی دانشکده
 
 

 

استاد گروه فارماسیوتیکس
 
 
 

 

دانشیار گروه بیوتکنولوژی
معاون تحصیلات تکمیلی
 

   
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

pajooheshiaza