آزمایشگاه HPLC فارماکوگنوزی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

فرآیندهای آزمایشگاه                                

 

 

 

ریاست آزمایشگاه : آقای دکتر  جواد اصیلی –  دانشياردانشکده داروسازی

پرسنل آزمایشگاه:
کارشناس : مهسا چیت سازیان ، کارشناس ارشد شیمی تجزیه، تلفن : 38823255- 051  داخلی 249
 
 
خدمات : حسین همدانی

در این آزمایشگاه تحقیقات فارماکوگنوزی و پایان نامه های دوره دکترای عمومی و تخصصی داروسازی انجام می شود.
 

     

 دستگاههای موجود در آزمایشگاه :

HPLC
TLC-Scanner
سانتریفوژ
دستگاه اسپکتروفتومتر UV
فریزدرایر