معاونت تحصيلات تکميلي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 
 
 

  معاون تحصيلات تکميلي دانشکده داروسازي
 PhD بيوتکنولوژي دارويي
استاديار و عضو هیئت علمی گروه بيوتکنولوژي دارويي
تلفن دانشکده : 38823255 د اخلی 336