واحد حراست دانشکده داروسازي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
مسئول حراست  دانشکده داروسازی : مرتضي معينيان
 
تلفن تماس مستقيم  :     31801532 -051
 
روزهاي حضور : همه روزه از ساعت  7:30  الي 15
 
 
Email : moeinianm1[a]mums.ac.ir